Regulamin

Regulamin

Szanowni Goście,

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających naszą Osadę. Przebywanie na terenie Osady jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Goście przebywający w domkach całorocznych na terenie Osady, proszeni są
  o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są przedłożyć osobie upoważnionej dowód osobisty w celu dopełnienia formalności związanych z zakwaterowaniem. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności osoby upoważnionej.
 3. Dzień pobytu rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu..
 4. Rezerwacja jest przyjęta po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości całej rezerwacji. W przypadku nie uiszczenia zadatku w terminie uzgodnionym z osobą przyjmującą rezerwację, rezerwacja jest anulowana.
 5. W przypadku rezygnacji z noclegu:
  – zadatek przepada, jeśli czas anulowania rezerwacji jest krótszy niż 30 dni przed
  terminem przyjazdu
  – zwrot w 100% przysługuje, jeśli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone z ich winy szkody w mieniu domku na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. O wszystkich usterkach ujawnionych w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie powiadomić właściciela.
 7. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo
  i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 8. Właściciel Osady może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Osady, w mieniu innych Gości, szkodę na osobie innych Gości, właścicieli Osady lub innych osób przebywających na terenie Osady, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Osady.
 9. Na terenie Osady obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
 10. Możliwość przedłużenia pobytu ponad termin, uzależniona jest od dysponowania przez właściciela Osady wolnymi miejscami.
 11. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty pozostawione w domku po wyjeździe Gości mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji właściciel Osady przechowuje te przedmioty maksymalnie przez okres jednego miesiąca.
 12.  Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć domek w przypadku jego opuszczenia poprzez dokładne zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych.
 13.  Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domków na zewnątrz obiektu koców oraz pościeli.
 14. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Osady jest zabronione.
 15. Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody w miejscu wyznaczonym przez właściciela Osady. Parking przy terenie Osady jest parkingiem niestrzeżonym. Właściciel Osady nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów
  lub mienia w nich pozostawionego.
 16. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Osady, czystości i porządku, Goście proszeni są o poinformowanie o tym właściciela Osady.
 17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek kominkowych,
  nie wolno używać własnych elektrycznych urządzeń grzewczych, żelazek lub innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 19. Właściciel Osady zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Osady przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 20. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 22. Dane osobowe – obowiązek informacyjny: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2019 r. informujemy, że:
  a/ administratorem danych osobowych jest Agnieszka Franc F.P.H.U., Jałowe 10,
  38-700 Ustrzyki Dolne, właściciel Osady na Górce.
  b/ podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi noclegowej
  c/ dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,
  d/ na terenie Osady jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane pozyskane z monitoringu
  są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji.
  e/ dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż
  upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  f/ Gościom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, poprawiania, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenie przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawa do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
  g/ w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  h/ Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest
  na terenie Osady na Górce lub za pośrednictwem adresu afranc@osadanagorce.pl

 Życzymy przyjemnego wypoczynku
Agnieszka Franc, Tel. 667 661 921

 

Informacja o danych osobowych dla gości „Osady na Górce”

 1. Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Agnieszka Franc F.P.H.U.
z siedzibą Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, która jest właścicielem „Osady na Górce”.

 Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Osada na Górce przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Osadę jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Osadę w związku z poniesioną przez Osadę szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Osady, 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Osady,
 3. pozyskane przez Osadę dane osobowe, w postaci kopii dokumentu potwierdzenia wpłaty
  i zestawienia zawierającego imię, nazwisko i adres zamieszkania, jeżeli wynika
  on z okazanego dokumentu, są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
  w celu spełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji osób, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Urząd jest odrębnym administratorem tych danych.
 4. Osada może gromadzić i przechowywać również dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numer NIP, w dokumentach księgowych, w sytuacji, gdy rozliczenie za usługi następuje na podstawie faktury.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Osada przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto Osada przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Osady.

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Osadę jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Osada przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu,
 2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 3. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Osady lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Osady.

 Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;00-193 Warszawa.

 Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi Osadzie zawarcie umowy o usługi noclegowe.

 Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych,w tym profilowanie?

Nie. Osada nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych,
w tym nie dokonuje profilowania.