Serdecznie witamy Państwa w „Osadzie na Górce”.

szanowni goście

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających naszą „Osadę na Górce” pod adresem Jałowe 46, 38-700 Ustrzyki Dolne. Przebywanie na terenie Osady jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Goście przebywający w domkach całorocznych na terenie Osady, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego, kulturalnego oraz niegorszącego innych zachowania.
 2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są przedłożyć osobie upoważnionej dowód osobisty w celu dopełnienia formalności związanych z zakwaterowaniem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie właściciel obiektu ma obowiązek odmówić zakwaterowania.
 3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje wymagane dane oraz składa podpis.
 4. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności osoby upoważnionej.
 5. Dzień pobytu rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość wymeldowania się do godziny 12:00 po uiszczeniu dodatkowej opłaty 100 zł.
 6. Rezerwacja jest przyjęta po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% całej należnej kwoty za pobyt, nie mniej jednak, niż równowartość jednej doby hotelowej. W przypadku nie uiszczenia zadatku w terminie uzgodnionym z osobą przyjmującą rezerwację, rezerwacja jest anulowana.
 7. W przypadku rezygnacji z noclegu:
  – zadatek przepada, jeśli czas anulowania rezerwacji jest krótszy niż 30 dni przed terminem przyjazdu
  – zwrot w 100% przysługuje, jeśli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed terminem przyjazdu.
 8. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone z ich winy szkody w mieniu domku na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. O wszystkich usterkach ujawnionych w trakcie użytkowania domku należy niezwłocznie powiadomić właściciela.
 9. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 10. Właściciel Osady może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Osady, w mieniu innych Gości, szkodę na osobie innych Gości, właścicieli Osady lub innych osób przebywających na terenie Osady, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Osady.
 11. Na terenie Osady obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00 dnia następnego.
 12. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu ponad termin, uzależniona jest od dysponowania przez właściciela Osady wolnymi miejscami.
 14. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domkach, wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela Obiektu, jednak nie dłużej niż do godziny 22:00.
 15. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty pozostawione w domku po wyjeździe Gości mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji właściciel Osady przechowuje te przedmioty maksymalnie przez okres jednego miesiąca.
 16. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć domek w przypadku jego opuszczenia poprzez dokładne zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych.
 17. Dla wygody oraz ochrony naszych Gości przed owadami w oknach zamontowane zostały moskitiery. Właściciel prosi, aby ich nie demontować. W przypadku uszkodzenia Gość ponosi koszty wymiany lub naprawy moskitier.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domków na zewnątrz obiektu mebli oraz pościeli.
 19. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Osady jest zabronione. Jeżeli Gość, bez wiedzy i zgody właściciela Obiektu przyjedzie ze zwierzęciem, zapłaci karę w wysokości 800 zł oraz będzie zmuszony do natychmiastowego opuszczenia Osady.
 20. Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody w miejscu wyznaczonym przez właściciela Osady. Parking przy terenie Osady jest parkingiem niestrzeżonym. Właściciel Osady nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 21. Istnieje możliwość zaparkowania samochodów przez 15 minut na parkingu między domkami nr 1 i nr 2, w celu wypakowania lub zapakowania bagażu. Parkowanie powyżej 15 minut spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 22. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Osady, czystości i porządku, Goście proszeni są o poinformowanie o tym właściciela Osady.
 23. Wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Złamanie zakazu palenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmujących domek Gości zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczeń.
 24. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek kominkowych, nie wolno używać własnych elektrycznych urządzeń grzewczych, żelazek lub innych urządzeń elektrycznych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, laptopów, tabletów.
 25. W domkach ustawione zostały odpowiednio oznaczone kosze do segregacji śmieci. Prosimy o segregację odpadów, a przed wymeldowaniem opróżnienie koszy poprzez wyrzucenie śmieci do śmietnika znajdującego się przy parkingu. W przypadku braku segregacji zostanie naliczona dodatkowa opłata.
 26. Właściciel Osady zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Osady przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 29. Dane osobowe – obowiązek informacyjny: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2019 r. informujemy, że:
  a/ administratorem danych osobowych jest Agnieszka Franc F.P.H.U., Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, właściciel Osady na Górce.
  b/ podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi noclegowej
  c/ dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,
  d/ dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  e/ Gościom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, poprawiania, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenie przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawa do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
  f/ w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  g/ Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest na terenie Osady na Górce lub za pośrednictwem adresu afranc@osadanagorce.pl
 

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Agnieszka Franc, Tel. 667 661 921

Informacja o danych osobowych dla gości „Osady na Górce”

 1. Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Agnieszka Franc F.P.H.U. z siedzibą Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, która jest właścicielem „Osady na Górce”.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Osada na Górce przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Osadę jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Osadę w związku z poniesioną przez Osadę szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Osady, 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Osady,
 3. pozyskane przez Osadę dane osobowe, w postaci kopii dokumentu potwierdzenia wpłaty i zestawienia zawierającego imię, nazwisko i adres zamieszkania, jeżeli wynika on z okazanego dokumentu, są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w celu spełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji osób, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Urząd jest odrębnym administratorem tych danych.
 4. Osada może gromadzić i przechowywać również dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numer NIP, w dokumentach księgowych, w sytuacji, gdy rozliczenie za usługi następuje na podstawie faktury.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Osada przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto Osada przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Osady.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Osadę jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Osada przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu,
 2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
 3. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Osady lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 1. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Osady.

 

 1. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;00-193 Warszawa.

 

 1. Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 1. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Osadzie zawarcie umowy o usługi noclegowe.

 1. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Osada nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych,  w tym nie dokonuje profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE MONITORINGU WIZYJNEGO PROWADZONEGO PRZEZ „OSADĘ NA GÓRCE”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest firma: Agnieszka Franc F.P.H.U. z siedzibą Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP 6891005739.
 2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w obiekcie „Osada na Górce” przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 3. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie obiekt z zewnątrz: bramę wjazdową, parkingi, domy z zewnątrz, plac zabaw, boiska, altanę.
 4. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
  a) listownie: Agnieszka Franc F.P.H.U., Jałowe 10, 38-700 Ustrzyki Dolne.
  b) poprzez adres e-mail: afranc@osadanagorce.pl
  c) telefonicznie: +48 667661921.
 5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 8. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 9. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.
 10. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacje

Jałowe 46, 38-700 Ustrzyki Dolne

telefon

667 661 921

poznaj nas bliżej

Copyright © 2023. All Rights Reserved.